Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Η απογραφή πληθυσμού και ο ρόλος της Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων


Η γενική απογραφή του πληθυσμού λαμβάνοντας υπ’ όψην όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που διατυπώνονται στις διεθνείς συστάσεις που αφορούν την απογραφή αποτελεί το μοναδικό κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο για την πλήρη καταγραφή της πληθυσμιακής εικόνας της Αλβανίας. Εμείς ως εκπρόσωποι των μειονοτήτων επί μακρό διάστημα επιμένουμε στην αναγκαιότητα διεξαγωγής μιας τέτοιας απογραφής διότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων που να αποτυπώνουν με ακρίβεια τα μεγέθη και την σύσταση των μειονοτικών πληθυσμών στην Αλβανία με λογικό συνεπακόλουθο αυτής της έλλειψης την αδυναμία σχεδιασμού και παράγωγης αποτελεσματικών πολίτικων σχετικά με τις μειονότητες. 

Η αναγκαιότητα  συμπερίληψης στο ερωτηματολόγιο ερωτήσεων σχετικά με την εθνική καταγωγή, την θρησκεία και την γλώσσα βρίσκεται διατυπωμένη σε όλες τις επαναλαμβανόμενες συστάσεις όλων των διεθνών οργανισμών που επιβλέπουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίων στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Αλβανία. Εδώ π.χ. μπορούμε να αναφέρουμε τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβούλιου της Ευρώπης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων [ResCMN(2005)2, CM/ResCMN(2009)5] στις οποίες ζητείται πλήρης πληροφόρηση σχετικά με τις μειονότητες μέσω της συμπερίληψης μιας ερώτησης σχετικά με την εθνική καταγωγή των πολιτών με βάση την αρχή της ελευθερίας αυτοπροσδιορισμού και την διαφύλαξη των δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) στις εκθέσεις τις επανειλημμένα τονίζει και συστήνει στις αλβανικές αρχές «να διεξάγουν μία απογραφή που να περιλαμβάνει μία ερώτηση σχετικά με την εθνική καταγωγή σεβόμενη την αρχή της καλής πιστής και του δικαιώματος ελευθέρου αυτοπροσδιορισμού».

Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πολυπόθητη ένταξη της Αλβανίας στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια η διενέργεια μιας σωστής και σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα απογραφής η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην εκπλήρωση όλων των διεθνών στάνταρντς που αφορούν την προστασία των μειονοτήτων. Η Σερβία, το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια, η Κροατία, είναι χώρες με τις οποίες προσπαθούμε να  έχουμε παράλληλη πορεία προς την ένταξη στις ευρώ-ατλαντικές δομές και σε όλες αυτές έχουν διεξαχθεί ή θα διεξαχθούν παρόμοιας φύσης απογραφές.

Η διεξαγωγή της απογραφής είναι μια από τις κυρίες προτάσεις της Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων που βρίσκεται διατυπωμένη στο Εθνικό Σχέδιο για την υλοποίηση του Σύμφωνου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απογραφή θα διεξαχθεί συμφωνά με τις διατάξεις του νομού 8669 με ημερομηνία 26.10.2000 όπως ισχύει μετά από κάποιες τροποποιήσεις που έχουν επιφέρει ο νομός 10084 με ημερομηνία 23.2.2009 και η νομοθετική πράξη 6 με ημερομηνία 30.9.2009. 

Είμαστε της άποψης ότι το ερωτηματολόγιο της απογραφής είναι συμβατό σε γενικές γραμμές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με την απογραφή πληθυσμού και έχει προετοιμαστεί, συμφωνά με τις πληροφορίες που έχουμε, με την συνεργασία και την στήριξη ειδικών από διαφόρους διεθνείς οργανισμούς κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στο ερωτηματολόγιο θα περιληφθούν ερωτήσεις σχετικά με την εθνική καταγωγή και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Δεν είμαστε της άποψης ότι θα υπάρχει μια τεχνητή διόγκωση των μεγεθών των μειονοτικών πληθυσμών. Η δήλωση της εθνικότητας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων θα είναι προαιρετική.  

Η Επιτροπή Μειονοτήτων μαζί με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τις μειονότητες μετά από συναντήσεις που είχαν με εκπροσώπους του Στατιστικού Ινστιτούτου σε σχέση με την τελική μορφή του ερωτηματολόγιου πήραν την διαβεβαίωση ότι όλες οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη. Η τελική μορφή του ερωτηματολόγιου δεν έχει αποφασιστεί ακόμα και συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία η έγκριση της τελικής μορφής αποτελεί αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Απογραφής. 

Η Επιτροπή Μειονοτήτων έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την διεξαγωγή μιας δικαίας απογραφής που θα σέβεται πλήρως όλα τα δικαιώματα και τις ελευθέριες των μειονοτήτων που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία αλλά και από όλες της διεθνείς συνθήκες που έχει κυρώσει η Αλβανία έχει προτείνει:

Α) Την συμμέτοχη στην Κεντρική Επιτροπή Απογραφής ενός από τα μελή της Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων ή κάποιου πρόσωπου που θα προτείνουν οι οργανώσεις των μειονοτήτων. Κατά αυτόν τον τρόπο εγγυάται η ισότιμη και αποτελεσματική συμμέτοχη των μειονοτήτων στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων για θέματα που τις αφορούν (άρθρο 15 της Σύμβασης Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων).

Β) Την επιλογή  ως τελικού ερωτηματολόγιου αυτού στο όποιο στην ερώτηση 9 με περιεχόμενο «Σε ποια εθνική ομάδα ανήκετε;» στις πιθανές απαντήσεις θα βρίσκονται διατυπωμένες οι ονομασίες και των πέντε αναγνωρισμένων μειονοτήτων από το αλβανικό κράτος.

Γ) Την διασφάλιση συμμετοχής μελών των μειονοτήτων στις ομάδες που θα διεξάγουν την απογραφή τουλάχιστον στις περιοχές όπου ζει ένα μεγάλο μέρος της μειονότητας.

Δ) Να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα και οι δηλώσεις όσον αφόρα την εθνικότητα θα αντικατοπτρίζονται και στα Μητρώα των Δήμων στην στήλη που αναφέρεται στην εθνικότητα. Αυτό απορρέει τόσο από την ανάγκη σχεδιασμού πολίτικων για την μειονότητα αλλά πάνω από όλα από την ανάγκη αποτελεσματικής πρακτικής εφαρμογής αυτών των πολιτικών. Χωρίς αυτό τα δεδομένα για την εθνικότητα των πολιτών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τον σχεδιασμό σωστών πολιτικών εκπαίδευσης, πολιτισμού, υγείας, στέγασης και εκπροσώπησης στην δημόσια ζωή της χωράς των μελών των μειονοτήτων. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του νομού «Για την αστική κατάσταση» και εμείς έχουμε προτείνει να γίνει κάτι τέτοιο.


Η Κρατική Επιτροπή Μειονοτήτων έχει δημιουργηθεί το 2004 με απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης. Αποτελεί κεντρικό όργανο υπό τον Πρωθυπουργό και κεντρική αποστολή της αποτελεί η διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα  σχετικά με θέματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αποτελείται από τον πρόεδρο και από πέντε μέλη, ένα για κάθε αναγνωρισμένη από το αλβανικό κράτος μειονότητα (ελληνική, σέρβο-μαυροβούνια, σκοπιανή, οι οποίες αποτελούν εθνικές μειονότητες καθώς και τη βλάχικη και τη ρομά που αποτελούν γλωσσικές μειονότητες). 

Η Επιτροπή Μειονοτήτων συνεχώς έχει υποβάλλει πολλές προτάσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η παρέμβαση σε σχέση με την νομοθεσία σε θέματα που αφορούν τις μειονότητες και η δημιουργία ενός σύγχρονου  νομοθετικού πλαισίου. Η Επιτροπή Μειονοτήτων έχει θέσει ως στόχο στο Εθνικό Σχέδιο για την υλοποίηση του Σύμφωνου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Αλβανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2012) την σύνταξη ενός οργανικού νόμου - πλαισίου για τις μειονότητες με την συμβατότητα προς τον οποίο θα ελέγχονται όλοι οι άλλοι νόμοι με πιο ειδικευμένο περιεχόμενο. 

Επίσης έχουμε προτείνει την δημιουργία τοπικών γραφείων της Επιτροπής Μειονοτήτων στις περιοχές που είναι συγκεντρωμένη η μεγαλύτερη μερίδα μειονοτικού πληθυσμού για να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη και πλήρης αντίληψη για τα ζητήματα που μας απασχολούν όπως και την  δημιουργία ενός ειδικού ταμείου από το όποιο θα χρηματοδοτούνται διάφορα προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μειονοτήτων. 

Θεωρούμε ότι πολύ σημαντική είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση στην μειονοτική γλωσσά και την χρησιμοποίηση των μειονοτικών γλωσσών στην Αλβανία, για αυτό έχουμε προτείνει την υπογραφή και την κύρωση όσο το δυνατόν συντομότερο από αλβανικής πλευράς του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικών ή Μειονοτικών Γλωσσών του Συμβούλιου της Ευρώπης. Ένα σημαντικό βήμα θα ήταν και η υπογραφή διμερών συμβάσεων με τα kin state των μειονοτήτων κάτι που θα συνέβαλε στην αποσαφήνιση πολλών αμφισβητούμενων ζητημάτων. Η προβολή των ζητημάτων των μειονοτήτων στον Τύπο είναι επίσης ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία όλων των αρμόδιων παραγόντων για την εξασφάλιση μιας πλήρους και αντικειμενικής παρουσίασης όλων των ζητημάτων των μειονοτήτων μακριά από υποκειμενικές και κακόβουλες προκαταλήψεις και για αυτό ίσως είναι αναγκαία μια επέμβαση προς βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που αφόρα τον τύπο.

Όλα αυτά σε γενικές γραμμές μαζί με την απογραφή που για εμάς αποτελεί το Α και το Ω θα αποτελέσουν ένα σημαντικότατο βήμα προς την περαιτέρω βελτίωση των δικαιωμάτων και των ελευθερίων όλων των μειονοτήτων.


Κωνσταντίνα Βεζιάνη
Πρόεδρος Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων

6 σχόλια:

 1. Α) Την συμμέτοχη στην Κεντρική Επιτροπή Απογραφής ενός από τα μελή της Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων ή κάποιου πρόσωπου που θα προτείνουν οι οργανώσεις των μειονοτήτων.

  Γιατί όχι της Ομόνοιας που είναι και αναγνωρισμένη διεθνώς; Ένα στέλεχος ΒΗ δικηγόρο από Ελλάδα π.χ. γνώστη του διεθνούς δικαίου; τον εαυτούλη μας πρώτα όμως, αλλά, το περίεργο είναι ότι η επιτροπή συμμετέχει ήδη στις αποφάσεις!

  Β) πέντε αναγνωρισμένων μειονοτήτων από το αλβανικό κράτος.

  Κύριε Διαχειριστά, δηλαδή και της "μακεδονικής" και της "βλάχικης"; ενδιαφέρον αμερικανισμός!
  Στο ΜΕΓΚΑ το Α σημαίνει Αμερική;

  Γ) Την διασφάλιση συμμετοχής μελών των μειονοτήτων στις ομάδες που θα διεξάγουν την απογραφή τουλάχιστον στις περιοχές όπου ζει ένα μεγάλο μέρος της μειονότητας.

  Σωστά σωστά, αλλά γιατί δεν το κάνει το ίδιο το κράτος που επιβλέπει την Επιτροπή; θα αναγκάσεις ιδιωτική εταιρία να προσλάβει "δικούς" σου; και γιατί δεν το έβαλε το αλβανικό κράτος στους όρους του διαγωνισμού;

  Δ) στα Μητρώα των Δήμων
  Ενδιαφέρον Αλβανισμός: και το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του ατόμου;
  Αν βγουν δημόσια οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗΤΡΩΑ θα κλάψουν μανούλες!

  Καλές τέτοιες παρεμβάσεις, έστω και με σάλτσες στο πικρό κρέας, για να ανάψει η σοβαρή συζήτηση για την απογραφή, αλλά δεν τρώμε και κουτόχορτο κύριε Διαχειριστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χαιρόμαστε ανώνυμε 19 Ιανουαρίου 2011 2:45 μ.μ. που πάτε να κάνετε κριτική επί της ουσίας.
  Ο καθένας μπορεί να τα ερμηνεύσει όπως θέλει.

  Κάνετε όμως ένα τεράστιο λάθος όταν απευθύνεστε στο ιστολόγιο μας με φράσεις "περί κουτόχορτου".

  Στο μόνο που μπορούμε να σας βοηθήσουμε είναι να σας δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με την ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής για να εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας:

  Komiteti Shteteror per Minoritetet
  Adresa: Bulevardi “Zog I”, pll. I I sh Dipllomateve, nr 57, shkalla I, kati 4

  Tel/Fax: +3554256843,
  Anetaret:+3554237301

  Email: info@kshm.gov.al
  Website: www.kshm.gov.al

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ρε κουφάλα Μπεζιάνη. Το εγκόμιο της κόρης πλέκεις της Κοσταντινας που είναι συνεργάτης των αλβανών μαζί με τον φίλο της από το αμέρικα Νικολα Γατζογιάννη. Δεν πάτε να χαθείτε, να χουμπόστε που λένε πάνω στο χωριό μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Διακρίνουμε έναν εκνευρισμό από την πλευρά σας και το μόνο που κάνετε είναι να βρίζετε χωρίς επιχειρήματα ή είναι ιδέα μας;

  Ώρες ώρες αναρωτιόμαστε αν αξίζει τον κόπο να απαντάμε σε ανώνυμους υβριστές, που δημόσια καταφέρονται ενάντια στον εκδότη της εφημερίδας ΤΟ ΟΡΑΜΑ.
  Η ευθύνη είναι δική μας που δεν κάνουμε λογοκρισία στα σχόλια. Βέβαια με αυτά αυτοεξευτελίζεστε οι ίδιοι, γι' αυτό και τα κάνετε ανώνυμα.

  Θα θέλαμε λοιπόν να θέσουμε το εξής ερώτημα στους καλοθελητές εξυπνάκηδες:
  όταν ανεβάσαμε το δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Άνω Δρόπολης "Οι Σελλοί" θεωρείτε ότι πλέξαμε το εγκώμιο της κυρία Κίκη;
  Θα θέλαμε πολύ μια απάντηση σε αυτό και με το όνομα σας αν έχετε αυτό που λέγεται "μπέσα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απολαυστικό το δημοσίευμα. Πλήρη αποδοχή του εγκλήματος απ' την Κυβέρνηση και τους συνεργούς της όπως η αρθρογράφος εν προκειμένου. Τώρα πλέον δεν θα έχουν ούτε άλλοθι. Η αρθρογράφος με την ιδιότητα που κατ΄'εχει στον κρατικό μηχανισμό ληξιαρχικής γενοκτονίας της ΕΕΜ όπως και ο Υπουργός Εργασίας που στρουθοκαμηλίζει. Δεν μας αποκάλυψε ποτέ ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο στην διυπουργική επιτροπή, μετά το Γκεντς Πόλο.
  Τώρα εφόσον η κα. Μπεζάνη ομολογεί ότι συμμετείχε τόσο ενεργά στην προπαρασκευή της φάρσας - απογραφής ας απολογηθεί στην ΟΜΟΝΟΙΑ που ίδη έχει θέσει τους δικούς όρους και προϋποθέσεις για την διαδικασία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν μου λες ανων. 2:45 όταν λες για δικηγόρο από Ελλάδα π.χ. γνώστη του διεθνούς δικαίου, έχεις καποιον στο μυαλό σου; μήπως τον εαυτό σου ας πούμε; Είναι αστείο να κάνετε μαθηματα αλτρουισμού εσείς της κλικομόνοιας, δεν είναι; Τόσα χρόνια συγκυβέρνηση δεν κάνατε; τώρα που μένετε εξω από το χορό σκούζετε σαν τις χήρες και όλους τους βγάζετε άχρηστους. Δεν περιμένω βέβαια κατι από τη Μπεζάνη και την επιτροπή της αλλά και εσείς δεν αντέχετε χωρίς εξουσία. Ένα χρόνο χωρίς καρέκλες και έχετε αρρωστήσει, σας είδαμε και εσάς τόσα χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή