Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Διαμαρτυρία Δερβιτσιωτών Ιωαννίνων για εγγραφή των στοιχείων των Βορειοηπειρωτών στα λατινικά

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  του Βορειοηπειρωτικού Συλλόγου Δερβιτσιωτών Ιωαννίνων 
 
ΘΕΜΑ: «Περί της εγγραφής των ομογενών εκ Βορείου Ηπείρου στα Μητρώα Δημοσίων Υπηρεσιών με λατινικούς χαρακτήρες»
 
Μετά από διαμαρτυρία μελών της Βορειοηπειρωτικής Κοινότητας των Ιωαννίνων για την εγγραφή τους στα Μητρώα Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργεία, Εφορία, Ασφαλιστικοί Φορείς, Αστυνομία, Υπηρεσίες Υγείας Πρόνοιας, Περιφέρειες, Δήμοι, Εκλογικοί Κατάλογοι Ομογενών, Σχολεία, Πανεπιστήμια κτλ) με λατινικούς/αλβανικούς χαρακτήρες,  θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να επιληφθείτε όλων των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας και ενημέρωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών για την μη εφαρμογή και άμεση κατάργηση της εγκυκλίου ΠΟΛ 1101/15.07.05 επί της απόδοσης ΑΦΜ και των συναφών εγκυκλίων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η παραπάνω απόφαση αναφέρει ότι “η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ θα πραγματοποιείται πλέον με την καταχώριση των στοιχείων τους μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας”.
Πέραν του ότι ο εξαλβανισμός των ονομάτων μας προσβάλλει βάναυσα ως κοινότητα, οι εγκύκλιοι περί της εγγραφής σε μητρώα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε όλους τους ομογενείς στην άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων και στην καθημερινότητά αυτών και των τέκνων τους. Μετά την εφαρμογή της απαράδεκτης εγκυκλίου παρατηρούνται τραγελαφικά φαινόμενα σε πολλούς ομογενείς. Στο ίδιο πρόσωπο συναντάμε: ΑΦΜ στα Ελληνικά, Βιβλιάριο Υγείας στα Αλβανικά, εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς Κατάλογους στα Αλβανικά, δίπλωμα οδήγησης με επώνυμο στα Ελληνικά και όνομα στα Αλβανικά, Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο με όνομα/επώνυμο στα ελληνικά και όνομα πατρός/μητρός στα Αλβανικά ή οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω επιτρέπει η φαντασία σας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από προσφυγή συμπατριώτισσάς μας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή αποφάνθηκε (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 25/2008, Αρ.Πρ.: Γ/ΕΞ/1673/01.04.2008) ότι η παραπάνω εγκύκλιος δεν είναι δεσμευτική επί των ομογενών και επίσης αντίκειται σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος περί δικαιωμάτων αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης.
Προς ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε σύνοψη του σκεπτικού της απόφασης:
Σύμφωνα με το άρ. 2 α' Ν. 2472/1997, νοούνται ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” “κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων”. Σύμφωνα δε με το άρ. 2 γ' Ν. 2472/1997, ως “υποκείμενο των δεδομένων” νοείται “το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (...)” Το όνομα (κύριο όνομα και επώνυμο) αποτελεί βασική πτυχή της προσωπικότητας και εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο του ιδιωτικού βίου.
Επιπλέον, η δυνατότητα του ατόμου να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γράφει το όνομά του, αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται συνταγματικά (άρ. 5 παρ. 1 Σ σε συνδυασμό με το άρ. 2 παρ. 1 Σ) και το οποίο, βέβαια δεν είναι ανεπίδεκτο περιορισμών.  Περαιτέρω, η επιλογή του τρόπου γραφής του ονόματος αποτελεί επιπλέον έκφανση του δικαιώματος πληροφοριακής αυτοδιάθεσης, το οποίο κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρ. 9Α Σ.
Στην υπό εξέταση περίπτωση της εγγραφής στις ΔΟΥ, το όνομα των ομογενών αναγράφεται στο ΕΔΤΟ με δύο τρόπους, δηλαδή τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες. Η επιλογή, συνεπώς, του ενός από τους δύο -στην υπό εξέταση περίπτωση του ελληνικού τρόπου γραφής- δεν εγκυμονεί κινδύνους ως προς τη δυνατότητα ταυτοποίησης και τη μοναδικότητα του ΑΦΜ που έχει αποδοθεί από την ΔΟΥ. Η δε εγκύκλιος ΠΟΛ 1101/15.07.05, την οποία επικαλούνται οι ΔΟΥ, είναι ερμηνευτική, καθ' όσον δεν επικαλείται στο προοίμιό της οποιαδήποτε εξουσιοδοτική διάταξη ούτε προβλέπει τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά απλώς παρέχει οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους ΕΔΤΟ και συνεπώς δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και δεν είναι δεσμευτική (βλ. ΣτΕ 2962/2001, 4237/1986).
Επιπλέον, η χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα από την εκάστοτε αρμόδια ΔΟΥ με την καταχώριση των στοιχείων αυτών με χαρακτήρες λατινικούς και όχι με χαρακτήρες της  επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους, που είναι η ελληνική, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών φυσικών προσώπων σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ με την καταχώριση των στοιχείων τους με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπ' αυτήν την έννοια, συνιστά μη νόμιμη επεξεργασία, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Ν. 2472/1997.
Η δυσμενής αυτή διάκριση, η οποία δεν είναι ανεκτή από την ελληνική έννομη τάξη, μπορεί να αποφευχθεί με την καταχώριση των στοιχείων όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία χορηγείται ΑΦΜ από τις ΔΟΥ, με ελληνικούς χαρακτήρες.
Παρακαλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να μην αποδέχονται την αναγραφή των ονομάτων τους σε οιανδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου επικαλούμενοι την παραπάνω απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικούς Χαρακτήρα.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα τους Βουλευτές της Ηπείρου, τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών να επιληφθούν αρμοδίως όλων των ενεργειών για να σταματήσει άμεσα αυτός ο εξευτελισμός των Βορειοηπειρωτών σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης, δίδοντάς μας το δικαίωμα να επιλέγουμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε στη μητρική μας γλώσσα.

Μετά τιμής
εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Επικοινωνία της Επιτροπής Προσφυγής στη Χάγη για το Βορειοηπειρωτικό με την Commission

Η συνεργασία της Επιτροπής που κατέθεσε στις 24 Φεβρουαρίου 2009 την Προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη γνωστή σε όλους ως Commission είναι πλέον γεγονός.

Παραθέτουμε την απαντητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) προς τον δικηγόρο της Επιτροπής Προσφυγής (24 Σεπτεμβρίου 2010):

«Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας, της 6ης Σεπτεμβρίου 2010, προς τον Γενικό Διευθυντή για την Διεύρυνση, όπου αναφέρεσθε σε παρατηρήσεις σας, σχετικές με την κατάσταση των μειονοτικών δικαιωμάτων στην Αλβανία, όπως αυτή παρουσιάζεται στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Γενικός Διευθυντής μου ζήτησε να απαντήσω στην εν λόγω επιστολή σας.
Διαβάσαμε την επιστολή σας με την μεγαλύτερη προσοχή. Εν τούτοις πρέπει να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς τη στάση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη να εξασφαλίζεται η προστασία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων, ώστε να επιτυγχάνονται αληθινά στατιστικά στοιχεία.

Σαν απόδειξη αυτών ακολουθεί ένα μέρος της τελευταίας έκθεσης παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2009:

"Το νομικό πλαίσιο προστασίας των μειονοτήτων που περιλαμβάνει τα εδαφικά όρια, την πολιτική της μόρφωσης και τον διαχωρισμό σε κατηγορίες, είναι ανάγκη να διευκρινίζονται με βάση τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι συνεχίζεται να μην υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις μειονότητες. Η επόμενη απογραφή πληθυσμού, εφόσον τηρηθούν οι διεθνείς κανόνες, προστασίας των αληθινών στοιχείων, θα αποτελέσει το κλειδί αντιμετώπισης αυτής της ανάγκης".

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε επίσης προκαταβολικά για την κάθε επιπρόσθετη πληροφορία που θα θέτατε στη διάθεση μας για το θέμα πληροφόρησης πάνω στα δικαιώματα μειονοτήτων στην Αλβανία.

Marta Garcia Fidalgo
Εκπρόσωπος της Επιτροπής Διεύρυνσης»


Έτσι λοιπόν, στις 5 Ιανουαρίου 2011, η Commission παρέλαβε από την Επιτροπή Προσφυγής την πρώτη σειρά των ντοκουμέντων που έχουν ήδη κατατεθεί και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή έκβαση της κίνησης αυτής προς όφελος του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και Βόρειος Ήπειρος

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ως φλογερός πατριώτης υπήρξε και καλός φίλος του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού.
Ως Μητροπολίτης Δημητριάδος είχε συνεργαστεί στενά με τον μακαριστό Μητροπολίτη Σεβαστιανό, επέδειξε με άρθρα και δραστηριότητες έμπρακτο εδιαφέρον για το Βορειοηπειρωτικό, αλλά και αφού αναρριχήθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών δεν μας ξέχασε.

Παραθέτουμε δελτίο τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την Δοξολογία που τέλεσε ο μακαριστός Χριστόδουλος για την 92η επέτειο της ανακύρηξης της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου και το μήνυμα του για το εθνικό θέμα που ακόμα και σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ:

19/2/2006 Δοξολογία για την επέτειο απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και της αυτονομίας της Β. Ηπείρου

Δοξολογία για τις επετείους της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και της αυτονομίας της Β.Ηπείρου τέλεσε το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Χριστόδουλος.

Αναφερόμενος στη Βόρειο Ήπειρο, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, έκανε λόγο για "τα διδάγματα της ιστορίας, τα οποία πρέπει να ενστερνιστούμε σήμερα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη " και τόνισε πως " οι Έλληνες έχουν αποδείξει πως είναι ανθεκτικοί στις πιέσεις και καλλιεργούν μέσα από το πνεύμα, τον πατριωτισμό και την δικαιοσύνη".
Όπως είπε και στην περίπτωση της Βορείου Ηπείρου όπως και κάθε φορά, "οι Έλληνες έχουν ακολουθήσει την πεπατημένη οδό, εκείνη που δεν υποτάσσεται μόνο στη λογική αλλά ενισχύεται από το συναίσθημα και την ψυχή, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς χαρακτηρίστηκαν ως "τρελλοί" λόγω του ανυπότακτου νου και της αδούλωτης λεβεντιάς τους έναντι ισχυροτέρων.
"Τρελλούς μας ανέβαζαν , τρελλούς μας κατέβαζαν όμως εμείς έτσι έχουμε συνηθίσει να αγωνιζόμαστε υπέρ των ιερών και των οσίων, όχι δίχως λογική αλλά με μια ψυχή και μια καρδιά. Αυτό απέδειξαν οι Έλληνες και κατά την διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτό απέδειξαν και οι πατριώτες της Βορείου Ηπείρου αργότερα το 1912-1913-'14, διακηρύσσοντας την αυτονομία τους. Με την ίδια τρέλλα αργότερα οι Έλληνες τα έβαλαν κατά το ΄40-΄41 με δύο αυτοκρατορίες παρά πάσαν λογικήν και αριθμών" υπογράμμισε.

Επισημαίνοντας εκ νέου τη συμβολή της Εκκλησίας στα μείζονα εθνικοκοινωνικά ζητήματα, ο Μακαριώτατος, υπενθύμισε το έργο του Μητροπολίτη Κόνιτσας Σεβαστιανού, ο οποίος, όπως είπε, "όταν τα τελευταία χρόνια η Β.Ήπειρος στέναζε υπό το πέλμα του Χότζα και του Αλία και όλος ο Ελληνισμός μιλούσε γι αυτό, εκείνος δεν δίστασε να προωθήσει το θέμα και να κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της Διεθνούς Κοινότητας, για να προβάλλει το θέμα της Β.Ηπείρου".

"Τώρα", συνέχισε ο Μακαριώτατος "με την ελευθερία που υπάρχει εντός εισαγωγικών ίσως, φοβούμαι ότι έχουμε λησμονήσει την Β.Ήπειρο. Κανένας δεν μιλάει για την Βόρειο Ήπειρο, για τη Μακεδονία. Κι όμως ο Έλληνας είναι άνθρωπος που την δεδομένη στιγμή ξεχνά τα επουσιώδη και μικρά και συγκεντρώνει τις δυνάμεις του στα μεγάλα και ουσιώδη..."

Ο Αρχιεπίσκοπος, απηύθυνε έκκληση στις πολιτικές και διπλωματικές δυνάμεις να καταβάλλουν τις δέουσες προσπάθειες ώστε "να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, πόσο μάλλον της Βορείου Ηπείρου η οποία κινδυνεύει να ερημώσει από το ελληνικό στοιχείο. Όπως είπε "είναι λυπηρό οι Έλληνες της περιοχής να αναγκάζονται να φεύγουν από τα πατρογονικά τους εδάφη και να διαρρέουν προς την Ελλάδα για βιοποριστικούς λόγους". "Γι αυτό, επισήμανε ο Μακαριώτατος, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια στην πατρίδα τους" .

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη στο γραφείο του, κάποιων Βορειοηπειρωτών οι οποίοι του ζήτησαν την συμπαράσταση του. Όπως είπαν, επιστρέφοντας μετά την συνταξιοδότησή τους από την Ελλάδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους , δεν μπορούν να εισπράττουν την σύνταξή τους, διότι σύμφωνα με τους νόμους δεν δικαιούνται καταβολής της, όσοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας μας. Το ελληνικό κράτος δεν δέχεται να τους καταβάλλει τις συντάξεις τους αφού τόπο διαμονής δηλώνουν πλέον την Βόρεια Ήπειρο, επικαλούμενο τον νόμο.

Ο κ. Χριστόδουλος, απηύθυνε έκκληση στις πολιτικές δυνάμεις να ενσκήψουν στο πρόβλημα αυτό των Βορειοηπειρωτών, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται να μεταναστεύουν μόνιμα στην Ελλάδα, γεγονός που θα επιφέρει την πλήρη εξάλειψη του ελληνισμού στην Β.Ηπειρο. "Κάποτε εφαρμόζαμε το δόγμα δεν διεκδικούμε τίποτε αλλά δεν δίνουμε και τίποτε" είπε ο Αρχιεπίσκοπος και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους αρμοδίους:

" Θέλετε να ερημώσει η Βόρειος Ήπειρος; Τα δικαιώματα των μειονοτήτων και διασφάλισή τους είναι εκ των ών ουκ άνευ και το πρώτο που θα πρέπει να εγγυηθούν αυτοί που μπορούν. Δεν είναι νοητό να καταπιέζεται σήμερα σε καιρούς δημοκρατίας η ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Ας τα μεταφέρουμε αυτά τα διδάγματα στις πολιτικές ηγεσίες και κυρίως ας θρέψουμε με αυτά τα τις ψυχές μας και τις ψυχές των παιδιών μας που θα πάρουν την σκυτάλη. Για να μην αναρωτιόμαστε μετά γιατί χάνουμε τα δίκαιά μας και γιατί δεν έχουμε φίλους και συμμάχους. Διότι οι φίλοι και οι σύμμαχοι μας υπολογίζουν όταν είμαστε γενναίοι και διεκδικητές και όχι αδρανείς".

28 Ιανουαρίου 2008 - 2011: Τρία χρόνια από την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου της καρδιάς μας

Το τελευταίο μήνυμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου έμελλε να είναι αυτό για την Πρωτοχρονιά του 2008.


Ένα μήνυμα αποχαιρετιστήριο αλλά και μία πνευματική διαθήκη προς όλους τους Έλληνες:
28/12/2007

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ

Αγαπητά μου Παιδιά,

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ που δεν τιθασσεύεται, αυτό είναι η αέναη κίνηση του χρόνου. Το σήμερα γίνεται χθες εν ριπή οφθαλμού, και το αύριο σήμερα και χθες. Κι εμείς παρασυρόμεθα προς το τέρμα της πορείας μας, εκόντες άκοντες, παρακολουθούντες τα γεγονότα που περνούν από μπροστά μας, χωρίς αναστρέψιμη ελπίδα. Αυτή είναι η μοίρα των θνητών. Κι αλλοίμονο σ' εκείνους που δεν έχουν ακόμη βρη την απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Την απάντηση τη δίδει μόνο η χριστιανική πίστη.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΝΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Κι εμείς συμπράττουμε σ' αυτό, άλλοι για το καλό και άλλοι για το κακό. Η ελευθερία μας είναι το κριτήριο της ευθύνης μας. Μακάριοι οι έχοντες προοπτική αιωνιότητας στη ζωή τους. Αλλοιώς είναι σάρκες, έκδοτοι σε πάθη ατιμίας, πρόθυμοι για κάθε τι που ευτελίζει την ύπαρξή μας. Ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός αν κάθε άνθρωπος θυμόταν την θεία καταγωγή του και ευθυγράμμιζε τη ζωή του με τις αρχές που απορρέουν από αυτή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει.

ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ συμβατική αφετηρία μιας νέας προσπάθειας. Κανείς ασφαλώς δεν θέλει να ζη σ' ένα κόσμο παρακμής, αντιφάσεων, αλληλοσυγκρουομένων συμφερόντων, αδικίας και αμοραλισμού. Η κατάσταση δεν αλλάζει μαγικά και μηχανικά. Χρειάζονται να πολλαπλασιασθούν οι άνθρωποι που κάνουν Αντίσταση. Που παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις μας, στις αξίες μας, στην ιστορία μας και στους αγώνες μας. Οι αναθεωρητές πολύ κακή συγκυρία επέλεξαν για να γκρεμίσουν από τις καρδιές των Ελλήνων τα κάστρα των θυσιών.

ΣΤΑΘΗΤΕ ΟΛΟΙ ΟΡΘΙΟΙ στις επάλξεις σας και μη ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια μας. Διδάξτε στα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι αείμνηστοι Πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσιά του. Το έχει κατ' επανάληψιν αποδείξει. Και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και Ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ο,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ο,τι κινδυνεύει.
Ο Aρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1939. Το 1962 έλαβε πτυχίο Νομικής και το 1967 πτυχίο Θεολογίας.
Διάκονος χειροτονήθηκε το 1961 και πρεσβύτερος το 1965. Διετέλεσε επί εννέα χρόνια ιεροκήρυκας και πνευματικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσας) στο Παλαιό Φάληρο, και επί επτά χρόνια Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου.
Εξελέγη Μητροπολίτης Δημητριάδος το 1974. Έλαβε μέρος σε πολλές εκκλησιαστικές αποστολές στο εξωτερικό. Το 1998 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Συνέγραψε πλήθος επιστημονικών και εποικοδομητικών κειμένων. Αρθρογράφησε στον εκκλησιαστικό Τύπο και σε εφημερίδες.

Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του ξεχωρίζουν τα βιβλία «Ελληνισμός προσήλυτος. Η μετάβαση από την αρχαιότητα στον χριστιανισμό», όπου ερμηνεύει πως πέτυχε ο χριστιανισμός να επικρατήσει και να προσηλυτίσει Έλληνες και Ρωμαίους και «Η ψυχή της Ευρώπης».

Υπό την ηγεσία του προήχθη το έργο της Εκκλησία στον κοινωνικό τομέα: Η ενίσχυση των υπαρχόντων και η ίδρυση νέων οργανισμών καλύπτουν τομείς όπως η βιοηθική, η μέριμνα για τους τοξικομανείς, η συμπαράσταση προς τους πρόσφυγες, την κακοποιημένη γυναίκα, την άγαμη μητέρα, τα θύματα το trafficking.

Η ποιμαντική θητεία του στην ηγεσία της Εκκλησία συνοδεύτηκε με την δημιουργία δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών για τη στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας, τη μεθοδική στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, την ίδρυση τη μη κυβερνητικής οργάνωσης Αλληλεγγύης για την αποστολή βοήθειας σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Ήταν διδάκτωρ της Θεολογίας, ομιλούσε τη γαλλική και αγγλική γλώσσα και ήταν γνώστης της ιταλικής και γερμανικής.

Εκοιμήθη στις 5:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Ιανουαρίου 2011, έπειτα από μία σκληρή μάχη για τη ζωή που έδωσε επί επτά μήνες με σθένος και υποδειγματική ψυχική δύναμη.

Χριστοδούλου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου,
Αιωνία η Μνήμη 


Δύο βίντεο με αποσπάσματα από τη λαοσύναξη της Αθήνας τον Ιούνιο 2000 για τις ταυτότητες, όπου περιέχουν διδάγματα επίκαιρα.

http://www.youtube.com/watch?v=CwEu8-6F6kw&feature=player_embedded#

http://www.youtube.com/watch?v=3MZtpXa4o80&feature=player_embedded

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Η αλβανική πολιτική κρίση και η θέση μας: Τι θα συνέβαινε αν ακούγαμε τον κο Ντούλε;

Την τελευταία εβδομάδα η παγκόσμια κοινή γνώμη παράλληλα με τις πολιτικές αναταράξεις στην Τυνησία και τον αραβικό κόσμο, παρακολουθεί με ενδιαφέρον και τα όσα διαδραματίζονται στην πολιτική ζωή της Αλβανίας. Έντονο είναι επίσης και το ενδιαφέρον των ελληνικών ΜΜΕ όπου πραγματοποιούνται εκτενή ρεπορτάζ καθώς και συζητήσεις στα πάνελ αρκετών εκπομπών.
Πάνω στο θέμα η προσοχή στρέφεται και στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, αφού η ανησυχία για επέκταση της κρίσης και στις περιοχές μας είναι κάτι παραπάνω από εύλογη.
Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου μάλιστα, μία μέρα πριν από τις φονικές συγκρούσεις στα Τίρανα, ανάμεσα σε διαδηλωτές της αντιπολίτευσης και τις δυνάμεις ασφαλείας, ο εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών Γρηγόρης Δελαβέκουρας, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε - προφητικά ίσως - στην ανάγκη προστασίας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας της ελληνικής μειονότητας. 

Αυτό που μπορούμε πάντως να πούμε με σιγουριά είναι ότι τα όσα διαδραματίζονται είναι ουσιαστικά μία αλβανική εσωτερική πολιτική διαμάχη μεταξύ της δεξιάς και της αριστεράς, στην οποία ο Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί.

Στις 19 Ιανουαρίου όμως ο πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βαγγέλης Ντούλες καλούσε τους πολίτες της Αλβανίας σε μία μαζική και δυναμική συμμετοχή στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης, του Σοσιαλιστικού Κόμματος δηλαδή και άλλων σχημάτων της αριστεράς, που θα πραγματοποιούνταν δύο μέρες μετά.
Ως βουλευτής όμως και αρχηγός του συγκεκριμένου κόμματος ο κύριος Ντούλες σε ποιους ακριβώς πολίτες απευθυνόταν ουσιαστικά πέρα από τις τυπικές αναφορές προς τους "απογοητευμένους ψηφοφόρους ή όσων εκλάπη η ψήφος τους" το 2009;
Όπως και κάθε πολιτικός αρχηγός προφανώς κυρίως στους ψηφοφόρους του.
Σύμφωνα με τα πιστά στελέχη του ΚΕΑΔ, το κόμμα αυτό και ο Βουλευτής του αποτελούν τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, από την οποία όντως προέρχεται μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων τους.
Έτσι οι Βορειοηπειρώτες δεν είχαν παρά να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του "ενός και μοναδικού" εκπροσώπου τους στο αλβανικό κοινοβούλιο.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέβη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της περασμένης Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2011, όπου είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν σοβαρά άλλα εξήντα.
 
Δεν μπορεί λοιπόν παρά να μην μας δημιουργηθούν τα ερωτήματα:
Τι θα γινόταν αν οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου ανταποκρίνονταν στο κάλεσμα του "αποκλειστικού" πολιτικού αντιπροσώπου τους;
Πως θα αντιδρούσαμε όλοι μας εάν, ω μη γένοιτο, ανάμεσα στα ονόματα των νεκρών ή ακόμα και των τραυματιών, υπήρχε και κάποιος ομοεθνής μας;
Αυτά τα ενδεχόμενα θύματα για ποιον θα έχαναν ή θα έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή τους;
Για ποια ιδέα; Για ποιο ιδανικό; Για το "σοσιαλισμό" του Ράμα ή για την "δημοκρατία" του Μπερίσα;
Γιατί κάποιοι παίζουν τόσο ανεύθυνα παιχνίδια στις πλάτες μας;
Γιατί το PBDNJ, εφόσον υποστηρίζει ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, προσπαθεί να μας παρασύρει σε καταστάσεις στις οποίες για κανέναν λόγο δεν πρέπει να συμμετέχουμε;

Κάποιοι κύκλοι προσπαθούν να διαδώσουν ότι τις δηλώσεις αυτές ο Βαγγέλης Ντούλες τις έκανε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για το "θεαθήναι" όπως λένε.
Μα είναι δυνατόν; Υποτίθεται ότι για έναν πολιτικό που θέλει να έχει το χαρακτηρισμό "σοβαρός", ο λόγος του πρέπει να είναι συμβόλαιο. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να κάνει κάποιος δηλώσεις που δεν θέλει  στην πραγματικότητα οι άλλοι να τις πάρουν στα σοβαρά; Τότε τι πρέπει να παίρνει κανείς στα σοβαρά απ 'όσα λέει;

Η φράση «αυτά που λέμε μην τα παίρνετε τις μετρητοίς» μπορεί να ειπωθεί μόνο σε επίπεδο παρέας. 
Εξάλλου ο ίδιος ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ στο κάλεσμα για τη συμμετοχή στις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Στην πολιτική, η συνειδητοποίηση της ολοκλήρωσης του πολιτικού χρόνου, διακρίνει τους ηγέτες από τους τυχαίους τυχοδιώκτες».

Εμείς δεν έχουμε παρά να τον αφήσουμε στην κρίση των ίδιων των λόγων του, αλλά πολύ περισσότερο στην κρίση αυτών που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί. 

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Δρούτσας: Τη Βόρειο Ήπειρο και τα μάτια μας!


 
Παραθέτουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να προχωρήσουμε λίγο.  Για πείτε μου ανησυχείτε καθόλου για τις ταραχές που γίνονται στην Αλβανία;  Γιατί φαίνεται, αυτή η ιστορία, ότι δεν ξέρουμε μάλλον πού θα εξελιχθεί και πόσο θα επηρεάσει και τις σχέσεις μας.

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ: Είναι νομίζω αυτονόητο ότι παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις στην Αλβανία, είναι γειτονική μας χώρα, έχουμε εκεί και την ελληνική εθνική μειονότητα, την οποία προσέχουμε βεβαίως σαν τα μάτια μας.  Ασφαλώς μας ανησυχούν οι εξελίξεις στην Αλβανία διότι δεν ήταν απλώς ένα μεμονωμένο συμβάν, βλέπουμε ότι έχει δοθεί συνέχεια, σε καθημερινή βάση υπάρχουν διαδηλώσεις και μάλιστα και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα έχουν εξαγγείλει μεγάλες διαδηλώσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και ο Μπερίσα.

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ: Είναι μία ατμόσφαιρα, ναι, δε θα διστάσω να την αποκαλέσω εκρηκτική, η οποία βεβαίως μας ανησυχεί, την παρακολουθούμε στενά και είμαστε κι εμείς, με τον τρόπο μας, σε επαφή με όποιους χρειάζεται αλλά βεβαίως είμαστε σε επαφή, κι εγώ προσωπικά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την κύρια Ashton, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξωτερικά θέματα…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣΝαι, έχει εκφραστεί ανησυχία και από εκεί…

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ…διότι πιστεύουμε ότι πρέπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα να υπάρξει η σωστή παρέμβαση, πρέπει να υπενθυμίσουμε και στην Αλβανία ότι επιθυμεί κι εκείνη την ευρωπαϊκή της προοπτική και για να έχει δυνατότητες και πιθανότητες να προχωρήσει αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας αυτής, την οποία εμείς ως Ελλάδα επιθυμούμε, διότι είναι εγγύηση για τη σταθερότητα μία ευρωπαϊκή προοπτική…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και στα σύνορά μας.

Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ: …αλλά και η Αλβανία και οι πολιτικές δυνάμεις στην Αλβανία θα πρέπει να γνωρίζουν ξεκάθαρα ότι πρέπει και εκείνες, οι ίδιες να συμβάλλουν στη σταθερότητα στη χώρα τους.

Η ΣΦΕΒΑ για την 15η επέτειο των Ιμίων

ΙΜΙΑ - 1996

Δεκαπέντε χρόνια πέρασαν από την αποφράδα εκείνη ημέρα της εθνικής ήττας στα Ίμια, μιας ήττας που βαραίνει ακόμη καταθλιπτικά τη θάλασσα και τον ουρανό του Αιγαίου.
Σε μια τέτοια μέρα πένθους και εθνικής περισυλλογής, δεν υπάρχει χώρος για κριτική σε επιχειρησιακό επίπεδο, των πολιτικών και στρατιωτικών χειρισμών εκείνης της εποχής.

Επιθυμούμε όμως να σταθούμε σε δύο αδιαμφισβήτητες πραγματικότητες.

Πραγματικότητα πρώτη. Η θυσία των στελεχών του Πολεμικού μας Ναυτικού. Στα Ίμια, θυσίασαν τη ζωή τους για την Πατρίδα κάποιοι «αντιπαραγωγικοί» Αξιωματικοί των Ενόπλων μας Δυνάμεων σε μια «τυποποιημένη» εργασία «ρουτίνας», όπως είναι η υπεράσπιση του Εθνικού εδάφους, σύμφωνα με νεόκοπες λογικές υψηλά ισταμένων.

Πραγματικότητα δεύτερη.  Η εισαγωγή στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία του λεξιλογίου της υποταγής με την αλγεινή εκφορά του όρου «γκρίζες ζώνες», που πλήττει ευθέως την Εθνική μας κυριαρχία και καταρρακώνει την Εθνική μας αξιοπρέπεια.

Ο Ελληνικός λαός όμως, γνωρίζει, κρίνει και αποτιμά συμπεριφορές…

Η ΣΦΕΒΑ και ο ΠΑΣΥΒΑ, αλλά και όλοι οι Έλληνες πατριώτες τιμούν ευλαβικά τους ήρωες των Ιμίων και απευθύνουν θερμό Εθνικό χαιρετισμό αγάπης και σεβασμού στα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων, που με ακμαίο το φρόνημα, επιτελούν την ιερή τους αποστολή.

Οι «γκρίζες ζώνες» δεν έχουν καμιά θέση στο Αιγαίο μας, που ήταν, είναι και θα παραμείνει Ελληνικό!
Και επειδή πολλά θρυλούνται τον τελευταίο καιρό, επισημαίνουμε, το αυτονόητο.  Ό Εθνικός μας πλούτος δεν εκχωρείται, η Ιστορία και οι θυσίες των Ελλήνων δεν προσφέρονται για συνεκμετάλλευση!
                                
ΣΦΕΒΑ 26-1-2011