Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Τι αναφέρει η Έκθεση Προόδου της Ε.Ε για την Αλβανία 2011, σχετικά με τον Σεβασμό και την Προστασία των Μειονοτήτων

Βρυξέλλες, 12.10.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ  ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 2011

Σεβασμός και Προστασία των Μειονοτήτων, Πολιτιστικά Δικαιώματα


«Περιορισμένη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με την προστασία των Μειονοτήτων. Η  Αλβανία υπέβαλε την τρίτη κρατική της αναφορά για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο, που σχετίζεται με την προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης τον Ιανουάριου 2011. 

Τον Μάιο του 2011  η Αλβανία άλλαξε την μορφή των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, τα νέα δεν εμπεριέχουν πλέον την η έννοια της «ιθαγένειας» ή την εθνικότητα των ατόμων, αλλά μόνο την υπηκοότητα. Μερικοί εκπρόσωποι μειονοτήτων εξέφρασαν ανησυχία για αυτήν την πρωτοβουλία.

Καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί ως προς την ενίσχυση της Κρατικής Επιτροπής Μειονοτήτων. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να επαναξιολογηθεί η διάκριση μεταξύ εθνικών και των εθνογλωσσικών μειονοτήτων. Η Αλβανία δεν έχει αποδεχτεί ακόμα τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις τοπικές και μειονοτικές γλώσσες. Παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων παραμένουν καλές σε γενικές γραμμές, προέκυψε κάποια επιδείνωση του κλίματος για τις μειονότητες, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την απογραφή του πληθυσμού. 

Ύστερα  από την  πρώτη δίκη και την καταδικαστική απόφαση, η υπόθεση του θανάτου του Ελληνόφωνου αλβανού πολίτη στη Χιμάρα το 2010 είναι τώρα κατ’ έφεση.  Η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών, που αρχικά θα λάβανε χώρα τον Απρίλιο του 2011, αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2011. Η Αλβανία αποφάσισε να συμπεριλάβει προαιρετικά ερωτήματα σχετικά με την εθνική  καταγωγή και το θρήσκευμα  στο ερωτηματολόγιο της απογραφής. Η συλλογή των δεδομένων αυτών θα μπορούσε να χρησιμεύσει ώστε να αναπτυχτούν κατάλληλες πολιτικές έναντι των μειονοτήτων,  βασισμένες σε ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία.  

Ο σεβασμός των διεθνών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της αρχής του ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού, έχει καθοριστική σημασία.  
... Συνολικά, η πρόοδος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων υπήρξε  άνιση ....
... Οι σχέσεις με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ, Ελλάδα και η Ιταλία παραμένουν πολύ καλές…»


 Brussels, 12.10.2011
COMMISSION STAFF WORKING PAPER
ALBANIA 2011 PROGRESS REPORT
Respect for and Protection of Minorities, Cultural Rights
«There has been very limited progress in the field of protection of minorities. Albania submitted its third country report on implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities to the Council of Europe in January 2011. In May 2011, Albania changed the format of its civil status certificates; these no longer include the notion of "nationality" or ethnicity of individuals, but only their citizenship. Some minority representatives expressed concern over this initiative. No progress has been made towards strengthening the capacity of the State Committee for Minorities. No measures have been taken towards re-evaluating the distinction between national and ethno-linguistic minorities. Albania has still not adopted the European Charter for regional and minority languages. Although inter-ethnic relations remain good overall, there has been some deterioration in the climate for minorities, particularly in the context of preparations for the population census. After a first trial and sentencing, the case of the death of a Greek-speaking Albanian citizen in Himara in 2010 is now on appeal. The population and housing census, initially due to take place in April 2011, was postponed to October 2011. Albania decided to include optional questions on ethnic origin and religious affiliation in the census questionnaire. The collection of such data could serve to develop appropriate policies towards minorities based on updated statistics. Respect for international standards, including the principle of free self-identification, is of crucial importance…….
…Overall, progress in the field of human rights and respect for and protection of minorities has been uneven….
…Relations with neighbouring EU Member States Greece and Italy remain very good….»

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/al_rapport_2011_en.pdf 


από www.neb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου