Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011

Εκλογή Προέδρου και Εθνικού Συμβουλίου στο Κόμμα «Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» - ΜΕGA 6 Νοεμβρίου 2011

  102
 •    -Το ΜΕGΑ, εξακολουθεί να συγκροτεί παντού τις τοπικές του οργανώσεις, και σε ένα μήνα από σήμερα θα διεξαχθούν οι εκλογές για Πρόεδρο και Εθνικό Συμβούλιο. 
 • Το Εθνικό Συμβούλιο όπως ορίζει το άρθρο 13 του Καταστατικού, θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κόμματος, τους υποψήφιους πρόεδρους του κόμματος εφ’ όσον έλαβαν το 20% των ψήφων, και τα μέλη τα οποία εκλέγονται από τη βάση του κόμματος όπως προβλέπει το άρθρο 18 του καταστατικού.
 • Η εκλογή του Προέδρου και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία, στις 6 Νοεμβρίου 2011, σε όλες τις τοπικές οργανώσεις .
 • Στην εκλογή συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος, αλλά και οι φίλοι και οι συμπαθούντες, που είναι καταγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
 • Η υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου υποβάλλεται εγγράφως στον πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής και πρέπει να φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον 50 μελών του κόμματος. Βάσει του εκλογικού κανονισμού δεν επιτρέπεται η υπογραφή από το ίδιο μέλος του Κόμματος περισσοτέρων της μιας προτάσεων υποψηφιότητας για την ίδια εκλογή.
 • Σε περιπτώσεις εκλογής προσώπων και οργάνων που διεξάγονται ταυτόχρονα, δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερες της μίας θέσης.
 • Για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου η υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως σε κάθε περιφερειακή επιτροπή. (Δικαίωμα πρότασης για υποψηφίους του Εθνικού Συμβουλίου έχουν και οι τοπικές οργανώσεις). 
 • Οι εκλογές για τον Πρόεδρο του Κόμματος,  διεξάγονται βάσει της αρχής«Ένα μέλος - μία ψήφος». Πρόεδρος του Κόμματος είναι αυτός που εκλέχθηκε νόμιμα από τα μέλη του κόμματος βάσει αυτής της αρχής, και αφού έχει εξασφαλίσει την  απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. 
 • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είναι εγγεγραμμένα είτε εγγράφονται την ημέρα διενέργειας της εκλογής, και καταχωρούνται στη νέα ηλεκτρονική βάση των δεδομένων του Κόμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Καταστατικού. Στην εκλογή έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και Έλληνες στο γένος, οι οποίοι κατοικούν σε άλλες χώρες, εφόσον έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος δέκα μέρες πριν την διεξαγωγή εκλογών..
 • Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσοι υπέβαλαν νομίμως και εμπροθέσμως υποψηφιότητα ως 10 μέρες πριν την διεξαγωγή εκλογών ( μέχρι την 26 Οκτωβρίου 2011) και η υποψηφιότητα τους κρίθηκε έγκυρη από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Κόμματος.
 • Με βάση τις ανωτέρω υποψηφιότητες καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, τα ψηφοδέλτια, ένα για τους υποψήφιους προέδρους και ένα άλλο για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.    
 • Αρμόδια για τη διενέργεια της εκλογής είναι η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με τις εκλογικές επιτροπές στο νομό και τις τοπικές οργανώσεις, όπως ορίζει το Καταστατικό. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή διενεργεί την εκλογή προέδρου και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου και εποπτεύει τις Περιφερειακές Εκλογικές Επιτροπές οι οποίες εποπτεύουν τις Εκλογικές Επιτροπές στα εκλογικά τμήματα.. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος στην πόλη των Αγίων Σαράντα και αποτελείται από 7 άτομα, τα οποία και εκλέχτηκαν από το Συνέδριο του κόμματος τον μήνα Δεκέμβριο του 2010.  Η θέση του μέλους της Κεντρικής   Εφορευτικής Επιτροπής δε συμβιβάζεται με ηγετικές θέσεις στο Κόμμα.
 • Η Κ.Ε.Ε. ορίζει το χώρο διεξαγωγής των εκλογών και τις τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παίρνει άμεσα μέτρα για τις οποιεσδήποτε παραβάσεις του Εκλογικού Κανονισμού.
 • Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει και εγκρίνει όλους του νομικούς φακέλους για τις εκλογές, προετοιμάζει τα ψηφοδέλτια και όλη την λογιστική υποστήριξη και διορίζει τα μέλη των τοπικών εκλογικών επιτροπών. Μετά τη λήξη των εκλογών ασκεί την καταμέτρηση, ελέγχει τη νομιμότητα και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
 • Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας οι Συντονιστικές Επιτροπές διευκολύνουν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων που θα χρησιμοποιηθούν  ως εκλογικά τμήματα, και ως προς τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.
 • Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα βγάλει σχετική απόφαση και τον πίνακα με τα εκλογικά τμήματα, τα οποία θα δημοσιευτούν στον τύπο και την ιστοσελίδα του Κόμματος, εξασφαλίζει και προμηθεύει με κάλπες και είδη γραφικής ύλης.
 • Κάθε εκλογική επιτροπή εκλογικού τμήματος απαρτίζεται από τον πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. και από ένα μέλος με τον αναπληρωτή του που ορίζει κάθε υποψήφιος για το αξίωμα του προέδρου του Κόμματος.
 • Η συγκρότηση των εκλογικών επιτροπών όλων των τμημάτων θα γίνει από την Κ.Ε.Ε. όχι λιγότερο από μια εβδομάδα πριν την ημέρα των εκλογών, δηλαδή στις 29.10.2011.
 • Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής σε ένα εκλογικό τμήμα, τότε με πρόταση της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής, η Κ.Ε.Ε. ορίζει αμέσως το άτομο που θα αναλάβει το καθήκον αυτό.
 • Κάθε εκλογικό τμήμα πρέπει να έχει  εφοδιαστεί με τον απαραίτητο αριθμό ψηφοδελτίων. Το εκλογικό υλικό το αναλαμβάνει ο πρόεδρος κάθε εκλογικού τμήματος στην Π.Ε.Ε. Τα ψηφοδέλτια θα είναι ένα για τους υποψηφίους για το αξίωμα του προέδρου, και ένα για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
 • Η ψηφοφορία θα αρχίσει το πρωί ώρα  8.00 και θα τερματιστεί στις 15.30 μ.μ. και θα πραγματοποιείται σε κάθε εκλογικό τμήμα με ευθύνη της οικείας εκλογικής επιτροπής. Τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της εκλογής, τα μέλη της εκλογικής επιτροπής να είναι στο εκλογικό τμήμα να παραλάβουν το υλικό που θα φέρει ο πρόεδρος από την Π.Ε.Ε. και να διαμορφώσουν το χώρο για την διευκόλυνση των ψηφοφόρων.
 • Στο τέλος της ψηφοφορίας συμπληρώνεται πρακτικό της ψηφοφορίας σε τρία αντίτυπα. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην Κ.Ε.Ε. ένα στην Π.Ε.Ε. και το τρίτο το κρατάει ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής του κάθε τμήματος. Μαζί με το πρακτικό στέλνεται και η κατάσταση ψηφισάντων, η οποία συμπεριλαμβάνει  ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο, ο αριθμός της ταυτότητας του Κόμματος, αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου.
 • Κάθε ψηφοφόρος, προσερχόμενος στο χώρο ψηφοφορίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, υπογράφει την κατάσταση, και μετά  παίρνει το ψηφοδέλτιο από την επιτροπή και μετά ψηφίζει.  Για την αναγνώριση ο ψηφοφόρος επιδεικνύει την ταυτότητα του  ή το διαβατήριο. Ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής καταχωρεί τα στοιχεία του εκλογέα αφού επιβεβαιώσει ότι έχει  αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους.
 • Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδονται τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων και ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραφάν, βάζει ένα σταυρό στον υποψήφιο πρόεδρο της επιλογής του στο  ψηφοδέλτιο των υποψήφιων για πρόεδρο της αρεσκείας του και αφού το διπλώσει το ρίχνει στην κάλπη. Στο ψηφοδέλτιο για τα υποψήφια μέλη του Εθνικού Συμβουλίου θα βάλει από ένα σταυρό σε όσα είναι και τα μέλη που θα εκλεχτούν στην κάθε περιοχή.
 • Η σχισμή της κάλπης πρέπει υποχρεωτικώς να καλύπτεται από λευκό χαρτί.
 • Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται στους οικείους χώρους η παρουσία άλλων προσώπων, εκτός από την εκλογική επιτροπή και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των υποψηφίων προέδρων.  
 • Τυχόν ενστάσεις κατά την ψηφοφορία υποβάλλονται εγγράφως από τον υποψήφιο η τον εκπρόσωπο του στη εκλογική επιτροπή η οποία τα καταγράφει στο πρακτικό χωρίς να διακόπτει την ψηφοφορία.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας εκδίκασης της ένστασης η εκλογική επιτροπή με απόφαση της παραπέμπει το θέμα στην Κ.Ε.Ε. η οποία αποφασίζει οριστικώς και αμετακλήτως.
 • Η Ε.Ε. αποφασίζει και προβαίνει σε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, συσχετίζοντας τον αριθμό με τον κατάλογο των ψηφισάντων.
 • Από τον πρόεδρο της Ε.Ε. ενώπιον της επιτροπής, αριθμούνται και καταμετρούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια. Το κάθε ψηφοδέλτιο υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ε.Ε. και τοποθετείται για κάθε υποψήφιο χωριστά.
 • Η Ε.Ε. σημειώνει στο πρακτικό ψηφοφορίας, αριθμητικώς και ολογράφως τον συνολικό αριθμό των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από την κατάσταση ψηφισάντων, τον συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων, τον αριθμό τον έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος, καθώς και των αριθμό των λευκών και των άκυρων.
 • Το πρακτικό της Εκλογικής Επιτροπής κάθε εκλογικού τμήματος μεταφέρονται στην Κ.Ε.Ε. δια χειρός, με ΦΑΞ, είτε ηλεκτρονικά. Ο πρόεδρος κάθε εκλογικού κέντρου όλα τα υλικά της εκλογής τα παραδίδει με πρακτικό στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε. όχι αργότερα από δύο μέρες.
 • Οι Π.Ε.Ε. συγκεντρώνουν τα πρακτικά ψηφοφορίας και αθροίζουν τον αριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος, τον αριθμό των άκυρων και των λευκών, σημειώνοντας τα σχετικά στοιχεία στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο. Το έντυπο αυτό αποστέλλουν με ΦΑΞ στην Κ.Ε.Ε.
 • Τα αποτελέσματα από όλες τις επαρχίες, όπως προκύπτουν από τα σχετικά πρακτικά ψηφοφορίας, αθροίζονται συνολικά από την Κ.Ε.Ε., η οποία εξάγει και το τελικό αποτέλεσμα.
 • Πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται όποιος από τους υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.
 • Σε περίπτωση που κανένας από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή κατά την ίδια διαδικασία της πρώτης εκλογής. Σε κάθε εκλογικό τμήμα η κατάσταση ψηφισάντων της πρώτης ψηφοφορίας αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο της επαναληπτικής ψηφοφορίας. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα λάβει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
 • Με νεότερες εγκυκλίους της Κ.Ε.Ε. μπορούν να δίδονται οδηγίες η να εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την εκλογική διαδικασία. σύμφωνα με το καταστατικό του Κόμματος και του εκλογικού κανονισμού.      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου