Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Ἀπογραφὴ στὴν Ἀλβανία: Οἱ Βορειοπειρῶτες καλοῦνται νά δηλώσουν ὅτι εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ καί ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗ ΘΥΜΗΣΟΥ
Ξεκινᾶ σήμερα ἡ ἀπογραφὴ στὴν Ἀλβανία.
 
Τό πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου, στὴν Ἀλβανία, θὰ γίνει ἡ προγραμματισμένη ἀπὸ τὸν περασμένο Ἀπρίλιο ἀπογραφή. Ἡ ἐφημερίδα μας ἔχει γράψει ἀρκετὲς φορὲς γιὰ τὸ θέμα αὐτό, μιά καὶ τὸ θεωρεῖ ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀναδημοσιεύουμε ἀπό προηγούμενο φύλλο τοῦ Β.Β., μὲ τὶς ἀπαραίτητες τροποποιήσεις, τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, καλώντας ὅλους τούς Βορειοηπειρῶτες ποὺ νιώθουν ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ νὰ δώσουν δυναμικὸ τὸ παρὸν στὴν ἐπικείμενη ἀπογραφὴ καὶ νὰ δηλώσουν χωρὶς φόβο τὴν ἑλληνικὴ καὶ χριστιανική τους ταυτότητα.


Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Κρίσιμο τὸ ἔτος 2011 γιὰ τὴν πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ εἶναι κρίσιμο κυρίως γιὰ τὸν λόγο, ἄν θὰ συνεχίσῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ εἶναι ὑπολογίσιμη Ἐθνικὴ Κοινότητα μέσα στὰ πλαίσια τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους. Αὐτό, ἀκριβῶς, θὰ δείξῃ ἡ ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ, πού θὰ πραγματοποιηθῇ τὸν ἐρχόμενο Ὀκτώβριο. Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ Ἀλβανοί, ποὺ ἔχουν περιορίσει τὰ ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Κοινότητος τῆς Βορείου Ἠπείρου στὴν περιοχὴ τῆς Δερόπολης, ἰσχυρίζονται μὲ ἐπιμονή, πὼς οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι μόνο 58.000. Καί, βέβαια, σ’ αὐτὸν τὸν ἀριθμὸ δὲν ὑπολογίζουν οὔτε τοὺς Χειμαρριῶτες, οὔτε τοὺς Κορυτσαίους, οὔτε τοὺς Ἕλληνες ἄλλων περιοχῶν. Διότι, ἁπλούστατα, δὲν τὶς χαρακτηρίζουν ...Ἑλληνικές!
 
Εἶναι, ὅμως, καιρὸς τὰ πράγματα νὰ μποῦν στὶς σωστὲς καὶ πραγματκές τους διαστάσεις. Καὶ αὐτὸ διότι τὸν καιρὸ αὐτὸ εἶναι ἡ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, τὴν ὁποία ἡ Ἀλβανία, μὲ πολλὴ δυστοκία, ἀποφάσισε νὰ διεξάγῃ. Βέβαια, πολλὲς χιλιάδες Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἔχουν ἔλθει στὴν Ἑλλάδα, ὅπου διαμένουν καὶ ἐργάζονται. Κι’ αὐτὸ ἦταν φυσικό. Διότι μετὰ τὸ γκρέμισμα τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, τέλη τοῦ 1990 μὲ ἀρχὲς τοῦ 1991, πολλοὶ Βορ/τες ἦλθαν στὴν Μητέρα Πατρίδα ἀναζητῶντας μιὰ καλλίτερη καὶ ἀνθρωπινότερη τύχη γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ γιὰ τὰ παιδιά τους. Καὶ εἶναι ἀλήθεια, ὅτι κατάφεραν ὄχι μόνο νὰ ἐπιβιώσουν, ἀλλὰ καὶ νὰ...
σπουδάσουν ἀρκετοὶ καὶ νὰ διαπρέψουν. Ἄλλωστε, δὲν μποροῦσε νὰ γίνῃ διαφορετικά. Οἱ Ἕλληνες, ὅπου κι’ ἄν βρεθοῦν, προοδεύουν, κρατῶντας, παράλληλα, στὴν καρδιά τους τὴν πίστη καὶ τὴν ἀφοσίωση στὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὴν φλογερὴ ἀγάπη τους πρὸς τὴν Πατρίδα τῶν Ἡρώων καὶ τῶν Ἁγίων.
Ἐμεῖς τοὺς θαυμάζουμε καὶ τοὺς καμαρώνουμε τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς. Ὅμως, τώρα, εἶναι ἡ ὥρα νὰ δείξουν ἔμπρακτα τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν πολύπαθη καὶ αἱματοπότιστη Βόρειο Ἤπειρο, τὴν γῆ τῶν πατέρων τους καὶ δική τους γῆ καὶ ἰδιαίτερη πατρίδα. 
Εἶναι ἐθνικὴ ἀνάγκη καὶ πρέπει νὰ μετάσχουν ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ.
 
Ἀμέλεια ἤ ἀδιαφορία δὲν χωράει στὴν περίπτωση αὐτή. Ὁ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ ἠ Σ.Φ.Ε.Β.Α. ἀπευθύνουν ἔκκληση πρὸς τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, ποὺ διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ μετάσχουν στὴν ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Νὰ κανονίσουν τὶς δουλειές τους, νὰ κάνουν τὴν σχετικὴ οἰκονομία καί, πρὸ παντός, νὰ πάρουν τὴν γενναία ἀπόφαση νὰ μεταβοῦν ὁπωσδήποτε στὴν Βόρειο Ἤπειρο γιὰ τὸ κρίσιμο ζήτημα τῆς ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Σύνθημά τους νὰ εἶναι: Ὅλα γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ Ἐφημερίδα μας, ποὺ ἀπὸ χρόνια παρακολουθεῖ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό, τοὺς συνοδεύει μὲ χρηστὲς ἐλπίδες καὶ μὲ τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές της.
 
«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου