Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

23 Ιουνίου 1914: Οι κυβερνήσεις της Αλβανίας και των Μεγάλων Δυνάμεων αποδέχονται οριστικά το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας


Στις 23 Ιουνίου 1914 (με το νέο ημερολόγιο) απεστάλη υπό της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου της Αλβανίας προς τον κ. Ζωγράφον το εξής τηλεγράφημα:

"Η Αυτού Υψηλότις ο Ηγεμών της Αλβανίας και η Κυβέρνησις του απεδέχθησαν εξ ολοκλήρου και άνευ όρων την συμφωνίαν της Κερκύρας και έδωσαν εις την Διεθνήν Επιτροπήν του Ελέγχου πλήρη ελευθερίαν να κανονίση κατόπιν επιτοπίου εξετάσεως το ζήτημα της Χειμάρρας, ως και το ζήτημα της Διοικήσεως υποδιαιρέσεως. Καθ’ όσον αφορά εις τας άλλας εγγράφους δηλώσεις Υμών, αίτινες ήσαν προσηρτημέναι εις το κείμενον της συμφωνίας, ελήφθησαν ήδη υπ’ όψιν και εκανονίσθησαν δια των άρθρων 1 και 5 της εν λόγω συμφωνίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον ο οριστικός κανονισμός του ζητήματος κατέστη της αποκλειστικής αρμοδιότητος των Μ. Δυνάμεων, αντιπροσωπευομένων υπό της Διεθνούς Επιτροπής του Ελέγχου.
Αφού λάβωμεν εκ μέρους Υμών οριστικήν απάντησιν θα σας κοινοποιήσωμεν επισήμως την απόφασιν των Μ. Δυνάμεων και την ημέραν της εις Αγ. Σαράντα αφίξεως μας.

Αύγουστος Κραλ
Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου της Αλβανίας"


Διακοίνωση των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελληνική Κυβέρνηση

Την 1η Ιουλίου 1914 (ν. ημ.), οι αντιπρόσωποι των Μ. Δυνάμεων στην Αθήνα () απηύθυναν στην Ελληνική Κυβέρνηση την ακόλουθη συλλογική διακοίνωση:

"Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνουν την τιμή να κοινοποιήσουν στην Αυτού Εξοχότητα τον κ. Υπουργό των Εξωτερικών, ότι οι Κυβερνήσεις της Γερμανίας, Αυστροουγαρίας, Γαλλίας, Μ. Βρετανίας, Ιταλίας και Ρωσίας ενέκριναν τη συμφωνία που επετεύχθη στην Κέρκυρα από τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου και τους Ηπειρώτες αντιπροσώπους σε ότι αφορά το μελλοντικό καθεστώς της Ηπείρου

Αθήνα, 18 Ιουνίου / 1 Ιουλίου 1914


Α. Καντ για τη Γερμανία, 
Γ. Σίλασσι για την Αυστροουγγαρία, 
Γ. Ντεβίλ για τη Γαλλία, 
Γουλιέλμος Έρσκιν για τη Μ. Βρετανία, 
Κόμης Μποσδαρί για την Ιταλία, 
Πρίγκηπας Ουρούσοφ για τη Ρωσία"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου