Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Συγκεκριμένες προτάσεις για τον Βούρκο από τον υποψήφιο Έπαρχο Αλύκου με το Κόμμα των Ελλήνων Χρήστο Τσιάβο


Για τις υποδομές και την προσβασιμότητα:

*Κατασκευή ενδιάμεσου οδικού δικτύου για όλα τα χωριά της Επαρχίας.
*Ασφαλτόστρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου των χωριών της Επαρχίας.

 Για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα:

*Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Επαρχίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
*Ενίσχυση των υπαρχόντων δομών ανάπτυξης                                                                                               
*Σύσταση Συμβουλίου Αποδήμων Συμπατριωτών.
*Ενθάρρυνση και υποστήριξη των επαναπατριζόμενων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Στον Πολιτιστικό τομέα.
39 Μάλαθρο / Τσούκα
*Ανάδειξη των αρχαιοτήτων και των αξιοθέατων της περιοχής με σκοπό την ανάπτυξη του άγνωστου μέχρι τώρα τομέα του τουρισμού.

*Ίδρυση εθνογραφικού και λαογραφικού μουσείου στο κέντρο της Επαρχίας.

*Συγγραφή του ιστορικού της περιοχής του Βούρκου.

Για το περιβάλλον:
41
*Προώθηση κεντρικής λύσης διαχείρισης των απορριμμάτων στα μεγάλα χωριά της Επαρχίας.

*Αυστηρός έλεγχος της διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους:

42
*Ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδασμού της γης, των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων, νομιμοποίηση και εκσυγχρονισμός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

*Στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων.

*Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης αγροτικής γης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου