Κυριακή 28 Ιουλίου 2013

Απαιτούνται Εθνικές Αποφάσεις

Απαιτούνται Εθνικές ΑποφάσειςΚατά καιρούς ἀκούγονται εὐχές γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο, ὅπως “ τό αὔριο νά εἶναι καλλίτερο ἀπ' τό  χθές”. Ὅμως δέν γνωρίζει κανείς ἄν αὐτή ἡ εὐχή θά ἰσχύσῃ γιά τήν ἀδικημένη Βόρειο Ἤπειρο, ἀφοῦ ὅπως ὅλα δείχνουν, τά πράγματα δέν θά εἶναι πολύ εὐοίωνα. 
Ἄς  δοῦμε δυό περιστατικά  - ἀπό τά πολλά – πού στηρίζουν τούς φόβους ὅλων ὅσων ἀγαποῦν τήν Βόρειο  Ἤπειρο καί τόν ἐκεῖ Ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει νά ζῆ στήν γῆ τῶν πατέρων του. Καί παρά τό γεγονός, ὅτι ἔχουμε ξαναγράψει γιά τά θέματα αὐτά, θεωροῦμε ὅτι πρέπει συχνά νά τά ὑπενθυμίζουμε, γιατί  ἔχουν μείζονα σημασία γιά τόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό.
            
α) Ἕνα θέμα, πού παρουσίασε ἔξαρση τόν τελευταῖο καιρό, εἶναι τό ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀποφάσισε νά μή χορηγοῦνται οἱ συντάξεις τοῦ Ο.Γ.Α. στούς Βορειοηπειρῶτες ἄν δέν παραμένουν μόνιμα ἐδῶ. Καί παλαιότερα εἶχε προκύψει κάτι τέτοιο, ἀλλά μέ κάποια  “φόρμουλα” εἶχε διευθετηθῆ , ὕστερα καί ἀπό σχετικές διαμαρτυρίες τοῦ ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ καί τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. Τώρα τό ξανάφεραν στήν ἐπιφάνεια. Ὑποθέτουμε, ἀπό τόν φόβο τῶν κυβερνώντων μήπως χάνονται λεφτά “τζάμπα”, σέ καιρούς, μάλιστα, πού γίνονται παντοῦ αἱματηρές οἰκονομίες.
 Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέας, μέ καινούργιες δηλώσεις του διαμαρτυρήθηκε, ἄλλη μία φορά, γιά τήν ἀπαράδεκτη αὐτή ἀπόφαση. Τόνισε πώς μέ τέτοιες μικρόψυχες ἐνέργειες  δέν ἀσκεῖται ἐθνική πολιτική. Τά οἰκονομικά θέματα δέν πρέπει καί δέν μποροῦν νά ὑπερισχύουν τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. Γιατί ἄν, ὁ μή γένοιτο ἰσχύσει ἡ ἐξωφρενική αὐτή κυβερνητική ἀπόφαση, τότε σίγουρα θά δειάσει ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Καί στά σπίτια καί στίς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν θά ἐγκατασταθοῦν Κοσσοβάροι καί “Τσάμηδες“, κάτι πού διακαῶς ἐπιδιώκει  ἡ  ἡγεσία τῆς γείτονος ὥστε νά μπορῇ  ὁ  Ἀλβανός πρωθυπουργός νά ὁμιλῇ γιά τήν ... “Μεγάλη Ἀλβανία”!
            
β) Τό ὅτι αὐτό εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς Ἀλβανίας τό διεκήρυξε ἐπίσημα ὁ Σαλί Μπερίσα μέ σχετικά πρόσφατες δηλώσεις του. Εἶπε, δηλαδή, ὅτι στόχος τῶν Ἀλβανῶν εἶναι νά ἑνοποιήσουν τά Ἀλβανικά ἐδάφη , ὅπως τό Κόσσοβο, μέρος τῆς  Π.Γ.Δ.Μ.  (FYROM ) , τήν Φλώρινα, τήν Καστοριά, τά Ἰωάννινα, μέχρι καί τήν Ἄρτα καί τήν Πρέβεζα ! Καί ὅλα αὐτά νά ἀποτελέσουν τήν “Μεγάλη Ἀλβανία”. Θά πεῖτε ἴσως: ὄνειρα. Ναί, ἀλλά ἄν δέν προσέξουμε καί δέν ἀγωνισθοῦμε γιά τό ἔθνος μας καί εἰδικά γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο, πού, δυστυχῶς, δέν ἔχει δικαιωθῆ, τότε τά ὄνειρα αὐτά τῶν ἐχθρῶν της Πατρίδος μας δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά γίνουν ἐφιαλτική πραγματικότητα...
Εἶναι, βέβαια, παρήγορο ὅτι ὁ Ἕλληνας ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος ἔδωσε ἀμέσως τήν πρέπουσα ἀποστομωτική ἀπάντηση, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀναδίπλωση τοῦ κ. Μπερίσα. Χρειάζεται, ὅμως, ἡ Ἑλληνική ἡγεσία νά χαράξῃ μιά σταθερή καί ἀταλάντευτη ἐξωτερική πολιτική, χωρίς νά ὑπολογίζῃ τό οἰκονομικό κόστος, ὅπως ἐν προκειμένῳ μέ τίς συντάξεις τοῦ Ο.Γ.Α. Κι' ἀκόμη χρειάζεται νά καταλάβει ὅτι “ ὁ Ἀλβανός δέν ἔχει μπέσα”, ὅπως ἐπανειλημμένως ἐτόνιζε  ὁ  ἀοίδιμος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. 

Γιατί, ἐνῶ, στήν κυριολεξία, “χόρτασε ψωμί” στήν  Ἑλλάδα καί ἡ Ἀλβανική οἰκονομία στηρίχθηκε ἀπό τά ἐμβάσματα τῶν ἐν  Ἑλλάδι  ἐργαζομένων Ἀλβανῶν, τώρα, σέ μιά ἐπίδειξη ἀλαζονείας καί ἀχαριστίας, μιλάει γιά τήν... “Μεγάλη Ἀλβανία”! Κι' ἄν σκεφθῇ κανείς, ὅτι ἡ Ἀλβανία χρειάζεται τήν ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδος προκειμένου νά γίνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί, ἐνδεχομένως , καί ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν...
 Ἄς εἶναι, λοιπόν, τό τρέχον ἔτος 2013, ἔτος σημαντικῶν ἐθνικῶν ἀποφάσεων γιά τήν Ἑλλάδα. Αὐτό εὐχόμαστε. Καί πρός αὐτή τήν κατεύθυνση σύν Θεῷ ὁ ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ. καί ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α.  θά κινηθοῦν.


«ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ  ΒΗΜΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου