Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

24 Οκτωβρίου 1914: Η Αυτόνομος Κυβέρνηση παραδίδει την Βόρειο Ήπειρο στον Ελληνικό Στρατό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

Ο Αγών ημών έληξε δια θριάμβου. Οι πόθοι μας εξεπληρώθησαν όλοι. Τας επαγγελίας μας τας ετηρήσαμεν πάσας. Δεν υπεκύψαμεν εις την άδικον καταδίκην. Δεν υπηκούσαμεν εις την εξευτελιστικήν προσταγήν.
Οδυνηρά μεν υπήρξεν η δοκιμασία, αλλά δια του απελευθερωτικού σας αγώνος εβαπτίσατε εν τω ηρωισμό και εν τη τιμή την Ελληνικήν Οικογένειαν, ήτις μας ανέμενε με ανοικτάς τας αγκάλας. 

Οριστικώς εισέρχεσθε πλέον αντάξιοι αδελφοί εκείνων, οίτινες επί των πεδίων της μάχης και της Νίκης εμεγένθυναν και εστίλβωσαν το άστρον της Δόξης του Ελληνισμού.
Εις το λαμπροφανές τούτο άστρον προσεθέσατε νέας ακτίνας, νυν δ' απολαμβάνετε την οφειλομένην  υμίν αμοιβήν. 

Την στιγμήν όμως ταύτην ευδαιμονίας υψίστης αι σκέψεις και η ευγνωμοσύνη μας όλη ας στρέφωνται προς τους ανδρείους εκείνους, οίτινες αγωνισθέντες υπέρ ημών υφίστανται νυν τας ωδίνας των ανιάτων πληγών ή γνωρίζουσιν ήδη του θανάτου το μυστήριον, ας στρέφονται προς πάντας εκείνου, ων η πατριωτική στοργή περιέβαλε και εβοήθησε τους κινδυνεύοντας αδελφούς.

Εν ονόματι του Λαού της Βορείου Ηπείρου απευθύνομεν προς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτας, οίτινες πανταχόθεν του Ελληνισμού έδραμον προς την Ηπειρωτικήν Σημαίαν και ηρωικώς ηγωνίσθησαν υπέρ ημών, τας ολοψύχους ευχαριστίας και την αιωνίαν ευγνωμοσύνην της απελευθερωθείσης Ηπείρου.

Συν τη απελευθερωτική ανακαταλήψει της Βορείου Ηπείρου ακραδάντως πιστεύομεν, ότι οριστικώς λήγει η ημετέρα αποστολή. Καταθέτοντες την εξουσίαν δεόμεθα τω υψίστω όστις ηυλόγησε τον αγώνα ημών να τηρήσει υπό την Αγίαν Του Σκέπην την Ήπειρον μας, την προσφιλή εν τοις κόλποις της Ελλάδος, της Μητρός μας Ελλάδος.
Σεις και οι απόγονοι σας ζήσητε ευτυχείς.


Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος

Τα Μέλη
Ο Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος
Ο Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδων
Ο Κορυτσάς Γερμανός
Ο Υπουργός των Εξωτερικών Αλέξανδρος Καραπάνος
Ο Υπουργός των Στρατιωτικών Δημήτριος Δούλης
Ο Υπουργός των Οικονομικών Ιωάννης Παρμενίδης

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου